top of page

ERKLÆRING

Vision
FRONT har til formål at gøre opmærksom på og ændre ved diskriminerende strukturer mod studerende på universitetsinstitutioner i Danmark. Diskrimination kan blandt andet komme til udtryk i adfærd, fysiske rammer og undervisningsmateriale. Vi arbejder intersektionelt, hvilket betyder, at vi arbejder med undertrykkelsesformer udtrykt i skæringspunkter mellem forskellige kategorier som klasse, helbred, sprog, race, køn, seksualitet, religion, fødsel, etnicitet eller andet.

Juridisk Grundlag 
FN har gjort opmærksom på, at der i Danmark findes en specielt stor udfordring med at respektere retten til ikkediskrimination. FRONT henviser således til FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder med fokus på §2 om retten til ikke-diskrimination, der definerer retten til ikke at blive diskrimineret på baggrund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling. Der henvises ligeledes til FN’s konvention om rettigheder for personer med disabilitet fra 2008, FN’s racediskriminationskonvention fra 1965 og FN’s kvindekonvention fra 1979.

Vores arbejdsform
FRONT stiler mod at være en sammenslutning af enkeltpersoner, organisationer og andre grupperinger, der ønsker at arbejde imod diskrimination på universitetsinstitutioner i Danmark. Det er et mål at skabe en organisationsform, hvor FRONT aktivt arbejder med diskriminerende adfærd internt.

Vores arbejde
FRONT tager udgangspunkt i tre mærkesager: at gøre pensum mindre majoritetspræget, at ændre på diskriminerende fysiske rammer og at insistere på at universitetsinstitutioner skal overholde deres juridiske forpligtelse til at respektere menneskerettighederne.

Vision
FRONT aims to identify and reform discriminatory structures that affect the lives of students within higher educational institutions in Denmark. Discrimination can be expressed through behaviour, physical facilities and teaching materials, among other forms. Our methodological approach is intersectional, which means that we work with oppression as it is expressed at the intersections between different categories such as class, health, language, race, gender, sexuality, religion, birth and ethnicity.

Legal Foundation
The United Nations has drawn attention to the fact that there exists a particularly large challenge in respecting the right to non-discrimination within Danish society. On this matter, FRONT refers to the UN Universal Declaration of Human Rights, focusing on §2 on the right to non-discrimination that stipulates the right not to be discriminated against on the basis of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Reference is also made to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities from 2008, the UN Racial Discrimination Convention of 1965 and the UN Women's Convention from 1979.

Organisational Structure
FRONT intends to be an association of individuals, organisations and other groups that wish to work against discrimination in higher educational institutions in Denmark. In addition, FRONT aspires to be an organisation that actively strives to limit discriminatory behaviour internally.

Our Work
FRONT focuses on three key issues: diversifying university curricula, changing discriminatory physical environments and putting pressure on Danish higher educational institutions to comply with their legal obligation to respect human rights.

PURPOSE

bottom of page